Kalendarium 2019:

2 - 6 Okt Intentionsmetoden - IoPT OBS: (ÉN PLATS LEDIG)

30 Okt - 3 Nov Intentionsmetoden - IoPT

14 - 17 Nov OSHO RISK Intentionsmetoden - IoPT

27 Nov - 1 Dec Intentionsmetoden - IoPT (FULLBOKAD)Kalendarium 2020:

22 - 26 Jan Intentionsmetoden - IoPT

31 Jan Intentionsmetoden, OSLO - IoPT

11 Mars Fast veiledningsgruppe, OSLO - IoPT

1 - 5 Apr Intentionsmetoden - IoPT

16 Apr Intentionsmetoden, OSLO - IoPT

13 - 17 Maj Intentionsmetoden - IoPT

10 - 14 Jun Intentionsmetoden - IoPT

25 Jun Fast veiledningsgruppe, OSLO - IoPT

22 - 26 Jul Sommarretreat med Intentionsmetoden - IoPT